Kostov, Kaloyan, AgroBioInstitute Sofia, Bulgaria, Bulgaria