Lyubenova, Aneta, AgroBioInstitute Sofia, Bulgaria, Bulgaria